top of page

אפליקציה לטכנאי שטח

מערכת מקיפה לטכנאי השטח שלך 

כוללת פתרון מלא באינטגרציה מלאה עם פריוריטי (Priority) לניהול קריאות השירות, מלאי הטכנאי ועוד.

מאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

ניהול קריאת השירות

 • ניהול מלא של תהליך הקריאה (BPM דינמי)

 • חיבור מיידי להיסטוריית קריאות הלקוח והמכשיר (Plug & Play)

 • תמיכה בהודעות קופצות לטכנאי (Notifications)

ניהול מלאי הטכנאי בסנכרון מלא מהפריוריטי (Priority)

 • ניהול מלא של מלאי רכב הטכנאי

 • אפשרות לצפיה במלאי כלל החברה, כולל טכנאים נוספים

 • תמיכה בהעברות מלאי בין טכנאים בשטח

רכש

 • תמיכה בביצוע קבלת סחורה מהספק ישירות לרכב הטכנאי

 • תמיכה ביצירת דרישות רכש מהשטח עבור חלקים חסרים

דיווח לקריאה כולל

 • דיווח על חלקים שנצרכו, כולל עבודה מול תכנון מוקדם

 • דיווח על תקלות ופעולות שנקט הטכנאי

 • דיווח זמני ביצוע העבודה כולל תמיכה בדיווחים אוטומטיים על בסיס הגעה ועזיבת האתר

 • תמיכה בתאור התיקון, כולל צילום נזקים, עדכון מספרי מונה ועוד

שאלונים

 • תמיכה בניהול דפי סיכום טיפול (CheckLists)

 • תמיכה בסקרי שביעות רצון שהוגדרו בפריוריטי (Priority) ועוד
   

החתמת לקוח

 • החתמת הלקוח על מסך המגע ועל גבי טופס המערכת  המקורי

 • שמירה במערכת המרכזית של מיקום ביצוע העבודה והטופס החתום כנספח לקריאה

 

קריאת שירות עצמית

bottom of page