top of page

מערכת BI

מערכת פריוריטי הינה מערכת תפעולית ופיננסית שנועדה לתמוך בתהליכים הארגונים ולתת מענה לפעילויות המבוצעות עלי עובדי החברה ומנהלים בדרג הבניים.

המערכת לא נועדה לתת מענה למנהלים בדרג הבכיר שעליהם לנווט את הארגון ולקבל החלטות חשובות בארגון.

קבלת החלטות טובות ומבוססות יכולות לשנות ארגונים ולתת להם יתרונות אל מול המתחרים ולגרום לארגון להשקיע את המשאבים במקומות הנכונים. 
באמצעות מערכת BI ניתן לקבל התראות, חיווים ומגמות כך שהמנהלים ללא מאמץ מיותר יקבלו נתונים שיעזרו להם לקבל את ההחלטות הנכונות. 

ארגון שלא נעזר במידע משול לאוניה המנווטת ללא אמצעים נכונים ועל כן, לא בטוח כי תגיע ליעד אותו הגדירה מלכתחילה.  

יישומים :

באמצעות מערכת BI ניתן לקבל ערכים מוספים רבים, נזכיר מקצתם:

  • ניתוח מכירות בחלוקה לפרמטרים השונים: קבוצות לקוחות, פרמטרים, סוכנים, משפחות מוצר, פרמטרים למוצר ועוד.

  • תזרים מזומנים מעודכן 

  • ניתוחי מלאי מתקדמים: מלאי לפי מחסנים, גיול מלאי, מלאי איטי/מת

  • ניתוח רווחיות עבור מוצרים/לקוחות/פרויקטים ועוד.

  • ועוד.

bottom of page