top of page

  במערכת פריוריטיMRP 

MRP-Materials Requirement Planning (תד"ח - תכנון דרישות חומרים) היא תוכנית האחראית ליצירת תוכנית ייצור ודרישות רכש במטרה לספק את הביקושים הצפויים ולמלא אחר מדיניות המלאי. MRP כיום היא חלק ממערכת ה ERP וכך גם במערכת פריוריטי.

תוכנית ה MRP מבוצעת בשני שלבים:

הראשון : MPS-Master Production Schedule , תוכנית אב לייצור האחראי לחישוב ותכנון דרישות ברוטו עתידיות למוצרים סופיים (תוצ"ג/FG). רשימה זו הינה פירוט הדרישה ברמה של המוצרים המוגמרים אותם צריכה החברה לספק, והיא מהווה את בסיס תכנית העבודה. במערכת פריוריטי ניתן למצוא את התוכנית במודול הייצור בשם : הרצת MRP  (אכן מבלבל).

מהם מקורות המידע לתזמון האב?

 • הזמנות- מידע לגבי מוצרים סופיים שיש לספק ומועדי האספקה שיש לעמוד בהם.

 • תחזיות- מידע המתבסס על נתוני העבר, המספק צפי לביקוש עתידי.

 • זמן הייצור/הרכבה של המוצר הסופי
   

השלב השני: MRP-Materials Requirement Planning, תוכנית ליצירת תוכנית ייצור ודרישות רכש עבור על בסיס תוכנית האב לייצור ומדיניות המלאי הנהוגה במפעל. את תוכנית ה MRP ניתן למצוא תחת מודול הרכש תחת השם : תכנון רכש.

מהם מקורות המידע לתוכנית ה MRP?

 

 • תוכנית אב לייצור

 • עצי מוצר

 • הזמנות רכש פתוחות

 • פקודות עבודה פתוחות

 • מלאי נוכחי

 • זמן הייצור/הרכבה
   

בנוסף שתי התוכניות מחשבות את תוכנית הייצור על בסיס הניתובים המקושרים אל המוצר ומפיקה פלטים עבור עומסים צפויים במרכזי עבודה על פי התקנים הקיימים.

כפי שכבר אמרנו תוצרי שני השלבים הינם : פקודות עבודה (פק"עות) לייצור המוצרים הסופיים ומוצרי הבן והמלצות לדרישות רכש (שיהפכו על ידי מחלקת הרכש להזמנות רכש) לטובת ניפוקיים צפויים עבור פקודות העבודה ועבור קיום מדיניות המלאי בארגון.

באחריות מחלקת הייצור להביא לידי מימוש את תוכנית הייצור באמצעות פקודות העבודה המתוכננות ולדווח על התקדמות הייצור ועל בעיות ייצור ופסילות במידה וקיימות.

bottom of page