top of page

מדיניות מלאי בפריוריטי

מדיניות מלאי בארגון הוא עניין מורככ על הארגון מצד אחד להבטיח שלא לפגוע בתוכניות הייצור ולספק את המוצרים ללקוחות בזמן ומהצד שני יש עניין לשמוע על ערך מלאי נמוך ככל האפשר כל שלא נפגע ברווחיות הארגון.

בהנחה שאנו יודעים את הביקושים הצפויים הן על ידי הזמנות והן על ידי תחזיות נשאלת השאלה מהי הכמות האופטימלית להזמנה מהספק בכל פעם. לדוגמא: בארגון המוכר רכבים נמצא שהביקושים הצפויים לשנה הינם 12,000 רכבים. נשאל מהי הכמות האופטימלית להזמנה? האפ נזמין בתחילת השנה את כל הכמות, 12,000 רכבים?  
פעמיים בשנה 6000 רכבים? כל רבעון 3000 רכבים?  

השאלה היא רלוונטית מכייון שהוצאות אחזקת המלאי (תלוי בעלות היחידה המוזמנת ובאחות עלות ההון לאחזקה) הן בהתאמה מלאה להיקף המלאי המצוי בארגון וברור לכל כי הארגון ישאך להקטין עלויות  ומצד שני נרצה להקטין את מספר הפעמים שנזמין בשנה וזאת מישום העלויות הקבועות הקשורות לטיפול  בביצוע כל הזמנה בודדת. 

 

מודל ה EOQ- Economic Order Quantity הידוע גם בשם מודל "שיני מסור"  יעזור לנו בקביעת גודל המנה האופטימלית. הכמות האופטימלית היא אותה נקודה (כמות הזמנה) אשר הסכום הכולל של הוצאות הכוללות השנתיות הממוצעות הוא מינימלי, כמות זאת קרויה "גודל הזמנה אופטימלי" . גודל המנה אשר נמצא ישמש אותנו כקלט לתוכנית ה MRP (תכנון דרישות החומרים) אשר אחראית בין היתר על זימון חומרי הגלם לטובת תכנון הייצור ומדיניות המלאי הנהוגה בארגון.
נציין כי לעיתים קרובות אנו מוצאים שאנו נדרשים לחרוג מהכמות האופטימלית וזאת מכיוון שקיימים תנאים על הכמות המוזמנת הן מצד הספק ו/או המוביל ובנוסף קיימים שיקולים פנימיים הנובעים מאילוצי אחסון.

במידה ואנו מקבלים הנחות על כמות גדולה המודל מורחב ויש לקחת בחשבות את העלויות המשתנה ליחידה על פי טווחי הכמויות.
 

ברוב מערכות ה ERP וכך גם במערכת פריוריטי אנו נדרשים להזין את גודל המנה ידנית  וחישוב כמות המנה יעשה מחוץ למערכת על פי מודל EOQ או כל מודל אחר שהארגון מחליט לעבוד לפיו. גודל המנה יקבע את הכמות אותה מערכת פריורטי תמליץ  להזמין  מהספק, בנוסף ההמלצה תושפע ממדרגת ההזמנה לצורך קיבוע הכמות למנה  נגדיר גם את הכמות המקסימלית להזמנה.

bottom of page